__


__.

  ,

  .

 

  , !

  ,

  ,

  ,

  , ;

  ,

  !

 ظ

  , ;

  ,

  ,

  - ,

  ,

 - - ,

  - .

  ,

  ;

  ,

 , ,

  ,

  !

  ,

  :

 - ,

  !

  - ,

  !

  ,

  ,

  ,

  :

 " ,

  .

  ,

  , "!

  ,

  ,

  ,

 , , !

  ,

 

 , ,

  ;

  ,

 - , !

  ,

  ;

  ,

  ,

  ,

  - ,

  -,

  ,

  - ,

  , ,

  ;

  .

  :

 - , !

  , ,

  !

  ,

  !

  ,

 

  ,

  !

  :

 - , , !

  ,

  !

  , , ,

  !

  ,

  , ,

  ,

  , ?

  ,

 

  ,

  !

  - ,

  , , ,

  ,

  !

 , ,

  .

  ,

  !

 ׸ - ,

  :

 - ,

  !

  , ,

  !

  ,

  ,

 ,

  !

  ,

  :

 - , ,

  ,

  ,

  !

  ,

  .

  ,

  ;

  ,

 

  ,

  .

 - ,

  :

 - , , ,

  ,

  , ,

  ,

  ,

  ?!

 ,

  ,

  - ,

  ,

  ,

  !

  ,

  :

 - , , ,

  ?!

  ,

  , !

  ,

 , , ,

  ,

  , ;

  ,

  .

  ,

 - !

 ׸ ,

  :

 - -,

  ?!

 , , ,

  !

  ,

  ;

  ,

  !

 ׸ ,

  ,

  ,

  :

 - ,

  ,

  ,

  !

 

  :

 - , -,

  ?!

 

  ?

  , ,

  .

  ,

  .

 , ,

  .

  , , ,

  ;

  ,

  !

  ;

 , , !

  ,

  , ;

  ,

  , ,

  ,

  !

  ,

  .

  ,

  ,

  ,

  .

  ,

  :

 - ,

  , !

  , , ,

  !

  ,

  ,

  , , ,

  !

  ,

  -!

 

  , !

 , ,

  .

  :

 - , !

  , , ,

  ;

  ,

  , ,

  ,

  ,

 - ,

  .

  ,

  !

  ,

  !

  ,

  ,

  ,

  .

 ׸ ,

  .

  , ,

  !

  ,

  ,

  ,

  .

  :

 - !

  ,

  !

  ,

  !

  ,

  !

  ,

  ,

  ,

  .

  :

 - !

  , , ,

  , , ;

  ,

 , , !

  ,

  ,

 ׸ ,

  ,

  ,

  .

  ,

  ;

  ,

  .

  ,

  .

  ,

  !

  ,

  .

 ׸

  :

 - , , ,

  ,

  ,

 

  ,

  , !

  ,

  , !

  ,

  ,

  ,

  ,

  ,

  .

  ,

  ,

  ,

  !

  ,

  ,

  ,

  .

  ,

  :

 - , ,

  - ;

  ,

  !

  ,

  !

  ,

  ,

  ,

  .

  ,

  :

 - ,

 -, , !

  ,

  .

 , ,

  ;

  ,

  , !

  ,

  ,

  ,

  ;

 , , , ,

  !

 , ,

  ,

  ,

  ,

 , ;

  , !

  ,

  :

 " ,

  "!

  :

 " -, !

  , ,

  "!

  ,

  .

 ׸, ,

  :

 - , , ,

  ?!

  :

 - , !

 - ,

  ,

  , ,

  , ;

 , ,

  !

 ׸ ,

  - :

 - , ,

  !

  ,

  !

 

  ;

 ˸ -,

  !

  ,

 

  :

 - , , ,

  ,

  !

 , , ,

  , , !

 , , ,

  ,

  ,

 

  , ,

  !

  :

 - !

  , ,

  !

  ,

  ?!

  ,

  ;

  ,

  .

  - :

 " ?!

 , , ,

  "!

  ,

  :

 - ,

  -!

  ,

 - !

  ,

  ?!

  ,

  :

 - ,

  !

  , , ,

  !

  ,

  :

 - ,

  , , !

  ,

 , , !

  , , ,

  , !

  ,

  !

  ,

  ,

  ,

  ,

  , ,

  -.

  :

 - ,, !

  , , ,

  ,

  ,

 , !

  ,

 

  , ,

  .

  ,

  !

 ׸ ,

  .

  ,

  ,

  ,

  ,

  , ,

  .

 ׸ ,

  ,

  ,

  ;

  ,

  ,

 

  ,

  ,

  :

 - ,

 , , !

  - ,

  !

  ,

  !

  ,

  :

 - , , ,

  ;

  ,

  ,

 , ,

  !

  ,

  .

  ,

  , !

  ,

 

 , ,

  .

  ,

  .

  ,

  ,

  ,

  .

  ,

  ... .

  ,

  ,

  ,

  , .

  ,

 , !

  ,

  , ,

  ,

  , ;

  ,

 , , !

 ? ,

  , ?

 

 

 

 : -

 : .